(Utoljára frissítve: 2024. április 23., kedd 11:54)

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
 
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata
Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Adatvédelmi Szabályzata
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
nem releváns
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
nem releváns
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások
Adatbázis, nyilvántartás neve, formátuma Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Érintettek köre Adatok forrása Kérdőív elérhetősége
Igénybevevői Nyilvántartás, KENYSZI a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából a 1993. évi III: tv. 20/C. §,
 a Gyvt. 139. § (2), illetve a
415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet  
folyamatos a szociálisszolgáltatást kérelmezők, igénybe vevők kérelem nem
GYVR a gyermekjóléti  szolgáltatást igénybe vevőkre
vonatkozó igénybevételi jelentés a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben
(továbbiakban: GYVR) való rögzítésen keresztül történik
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az
országos jelentési rendszerről 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Nyr.) 8/A. § (1)
bekezdése
folyamatos gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők adatfelvételi lap nem
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
nem releváns
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
nem releváns
 
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
 
nem releváns  
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
                         
nem releváns  
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
                         
nem releváns  
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
                         
nem releváns  
 
   
 
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde             

Postacím: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40.                      

Telefonszám/Fax: (48) 345-528      
E-mail: peteri.szocialis@gmail.com

az információs jogokkal foglalkozó személy neve:  GDPReg Kft
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Nem releváns
                         
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
                         
A Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsődénél 2023. évben elutasított közérdekű adatigénylés nem volt.      
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nem releváns                      
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Nem releváns
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Nem releváns
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Nem releváns
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
Nem releváns
21. A 19. sor szerinti  közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
Nem releváns
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Nem releváns
 
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
Nem releváns
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Nem releváns
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
Nem releváns