(Utoljára frissítve: 2024. február 20., kedd 14:01)

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Hivatalos név (teljes név) Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde
Székhely 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40.
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40.
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06-48/423-245, 06-48/345-528
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06-48/345-528
Központi elektronikus levélcím peteri.szocialis@gmail.com
A honlap URL-je www.spetertszk.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 06-48/423-245, 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40.
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Az intézmény a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális- és gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

- idősek nappali ellátása,
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- támogató szolgáltatás,
- család- és gyermekjóléti szolgáltatás
- bölcsőde

Működési területe Sajószentpéter város közigazgatási területe.

Nappali ellátás - idősek klubja: Férőhely 40 fő. Elsősorban idős korú személy részére biztosítunk ellátást, lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére, igény szerint étkezésre.
Szociális étkeztetés: Munkanapokon napi egyszeri meleg ételt biztosítunk az igénylők számára.
Házi segytségnyújtás: Azoknak a személyeknek ad saját lakókörnyezetükben önálló életvitelük megtartásához segítséget, akik önmaguk ellátására csak részben képesek. Az igénylőknek gondozónők segítenek az önellátásukkal kapcsolatos feladatok elvégzésében.
Támogató szolgálat: Célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
Család-és gyermekjóléti Szolgálat: Tevékenysége körében közreműködik az igényl családi gondjainak rendezésében, életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, illetve megszüntetésében, mentális problémák megoldásában. A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a gyermek testi- és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.
Bölcsőde: Bölcsődénk 26 férőhellyel, 2 gondozási csoporttal működik. A kisgyermekeket 20 hetes kortól vesszük fel és a 3. életévük betöltéséig jogosultak a bölcsődei gondozás- nevelésre. Elsősorban a munkát vállaló szülők gyermekei számára van a bölcsőde, de orvosi javaslatra és szociális indok alapján rászorult gyermekeket is fogadunk.
 
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Intézményvezető: Gál Katalin
   cím: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40
   telefonszám: 06-48/345-528
   e-mail: peteri.szocialis@gmail.com
• Intézményvezető helyettes: Vierg-Rémiás Adrienn

Szervezeti egységek vezetői:
  • Bölcsőde                                                                         • Házi segítségnyújtás
     vezető: Görzsöny Andrea                                                  vezető: Vierg-Rémiás Adrienn
     cím: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40.                         cím: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40.
     telefonszám: 06-48/423-245                                              telefonszám: 06-48/423-245
     e-mail: peteri.szocialis@gmail.com                                    e-mail: peteri.szocialis@gmail.com

 • Szociális étkeztetés                                                         • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
    vezető: Vierg-Rémiás Adrienn                                             vezető: Dobó Judit
    cím: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40.                           cím: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40.
    telefonszám: 06-48/423-245                                                telefonszám: 06-48/423-245
    e-mail: peteri.szocialis@gmail.com                                      e-mail: peteri.szocialis@gmail.com
 
 • Nappali ellátás                                                                  • Támogató Szolgálat
    vezető: Zupkó Lászlóné                                                     vezető: Varga Regős Orsolya
    cím: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40                           cím: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40
    telefonszám: 06-48/423-245                                               telefonszám: 06-48/423-245
    e-mail: peteri.szocialis@gmail.com                                     e-mail: peteri.szocialis@gmail.com
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:       nem releváns            
Az ügyfélfogadás rendje:

Gál Katalin - intézményvezető
hétfő-péntek: 7.30-15.30

Nappali ellátás:
Ügyfélfogadási idő:
hétfő-péntek: 7.30-15.30

Szociális étkeztetés:
Ügyfélfogadási idő:
hétfő-péntek: 7.30-15.30

Házi segítségnyújtás:
Ügyfélfogadási idő:
hétfő-péntek: 7.30-15.30

Támogató Szolgálat:
Ügyfélfogadási idő:
hétfő-péntek: 7.30-15.30

Bölcsőde:
Ügyfélfogadási idő:
hétfő-péntek: 7.30-15.30


 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  ügyfélfogadása településenként

Sajószentpéter:
Helye: Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde
Címe: 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 40.; Tel: 48/423-245
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-15.30; szerda: 8.00-16.30
Sajókápolna                                                                          Radostyán
Helye: Polgármesteri Hivatal                                                   Helye: Polgármesteri Hivatal
Címe: 3773 Sajókápolna Szabadság tér 25.                           Címe: 3776 Radostyán, Rákóczi út 40.
Tel: 06-20/959-7668                                                                Tel: 06-20/959-7668
Ügyfélfogadási idő:                                                                  Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 13.00-15.00                                                                    hétfő: 8.00-12.00
szerda: 8.00-12.00                                                                   péntek: 8.00-13.00
Sajólászlófalva                                                                      Parasznya
Helye: Közösségi Ház                                                             Helye: Polgármesteri Hivatal
Címe: 3773 Sajólászlófalva, Hunyadi J. u. 14.                        Címe: 3777 Parasznya, Rákóczi út 23.
Tel: 06-20/561-3522                                                                Tel: 06-20/959-7668
Ügyfélfogadási idő:                                                                  Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 12.00-14.00                                                                    kedd: 13.00-15.00
csütörtök: 10.00-12.00                                                             szerda: 13.00-16.00
Kondó                                                                                      csütörtök: 8.00-12.00
Helye: Polgármesteri Hivatal                                                 Varbó
Címe: 3775 Kondó, Szabadság út 81.                                    Helye: Gyermekorvosi rendelő
Tel: 06-20/561-3522                                                                Címe: 3778 Varbó, Rákóczi út 41.
Ügyfélfogadási idő:                                                                  Tel: 06-20/959-7668
hétfő: 12.00-14.00                                                                   Ügyfélfogadási idő:
csütörtök: 10.00-12.00                                                             kedd: 8.00-12.00
                                                                                                 csütörtök: 13.00-15.00

 
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
nem releváns
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
nem releváns
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
nem releváns
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
nem releváns
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Hivatalos név (teljes név) Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
Székhely 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06-48/521-037/114
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06-48/521-137
Központi elektronikus levélcím tarsulas@sajoszentpeter.hu
A honlap URL-je  
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)